Adatkezelési tájékoztató

Jelen Tájékoztató a Zconcept Kft. (székhely: 2094 Nagykovácsi, Kalász utca 16.), adatkezelő (a továbbiakban: Társaság), mint a https://zconcept.hu/ weboldal (a továbbiakban Weboldal) tulajdonosa és üzemeltetője által működtetett Weboldalon történő adatkezelés lényeges körülményeire vonatkozó tájékoztatást tartalmazza, összhangban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendeletében (a továbbiakban: Rendelet), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) foglalt előírásokkal.

 

A Tájékoztató megállapítása és módosítása a vezető tisztségviselő hatáskörébe tartozik.

 

 

Kelt: Budapest, 2018. május 25.

 

 

 

Zconcept Kft.

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

1.    BEVEZETÉS

2.    FEJEZET – AZ TÁRSASÁG (ADATKEZELŐ) MEGNEVEZÉSE

3.    FEJEZET – ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

1.      Adatfeldolgozó fogalma

2.      Adatfeldolgozó a Weboldal fenntartásához és kezeléséhez

4.    FEJEZET – AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

1.      Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

2.      Adatkezelés szerződés teljesítése érdekében

3.      A Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme

4.      A Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése

5.      Az adatok megismerésére jogosultak köre

 1. FEJEZET – AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

1.      Tájékoztatáshoz való jog

2.      Az érintett hozzáférési joga

3.      A helyesbítéshez való jog

4.      A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

5.      Az adatkezelés korlátozásához való jog

6.      A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

7.      Az adathordozhatósághoz való jog

8.      A tiltakozáshoz való jog

9.      Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga

10. Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga

11. Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás

12. Az érintett kérelme esetén alkalmazandó eljárás

 1. FEJEZET – SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

1.      Szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység.

2.      Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai

3.      Az ügyfélszolgálat által telefonos hangfelvétel készítése

 1. FEJEZET – A TÁRSASÁG ÁLTAL ÜZEMELTETETT WEBOLDALLAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

1.      Felhasználóra vonatkozó adatkezelés a Társaság weboldalán – Tájékoztatás sütik (cookie-k) alkalmazásáról

2.      Regisztráció a Társaság weboldalán

3.      Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

4.      Kapcsolatfelvétellel vagy ajánlatkéréssel összefüggő adatkezelés weboldalán

5.      A Társaság által üzemeltetett webáruházzal összefüggő adatkezelés

6.      Direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

7.      Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés

 1. FEJEZET – ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1.      Adatbiztonsági intézkedések

 1. FEJEZET – ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

1.      Az adatvédelmi incidens fogalma

2.      Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása

3.      Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

10.          FEJEZET – A WEBOLDAL ÉS AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ TARTALMÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA

 

 

BEVEZETÉS

 

Az Társaság a Weboldalon személyes adatnak nem minősülő információt, valamint az érintett által önkéntesen rendelkezésre bocsátott személyes adatot kezel. Az Infotv. és a Rendelet szerint személyes adat „az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.” A Társaság különleges adatot (faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, egészségi állapotra stb. vonatkozó adat) nem kezel.

 

 1. FEJEZET

A TÁRSASÁG (ADATKEZELŐ) MEGNEVEZÉSE

 

A Társaság tájékoztatja az érintettet, hogy személyes adatainak kezelése körében adatkezelőnek minősül.

 

CÉGNÉV: Zconcept Kft.

SZÉKHELY: 2094 Nagykovácsi, Kalász utca 16.

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 13-09-128270

ADÓSZÁM: 14739008-2-13

TELEFON: +36 …………..

KÉPVISELŐ NEVE: Seprenyi Zoltán ügyvezető

E-MAIL: info@zconcept.hu

 

 

 

 1. FEJEZET

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

 

 1. Adatfeldolgozó fogalma

 

A Társaság az általa önkéntes hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok körében megbízott külső adatfeldolgozót vesz igénybe a Weboldal üzemeltetése, karbantartása céljából.

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a Társaság nevében személyes adatokat kezel.

 

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a Társaság az alábbi tájékoztatást adja:

 

 1. Adatfeldolgozó a Weboldal fenntartásához és kezeléséhez

 

A Társaság a Weboldal fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe és ennek keretében – a fennálló szolgáltatási szerződés tartamáig – kezeli a Weboldalon megadott személyes adatokat. Az adatfeldolgozó által végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

 

A Weboldal fenntartásához és kezeléséhez igénybe vett adatfeldolgozó:

 

Cégnév: MakeIt Online Kft.

Székhely: 1138 Népfürdő utca 3/A

Képviselő: Galgóczi Ádám ügyvezető

Telefonszám: +36 (20) 368-0574

E-mail cím: adam.galgoczi@makeitonline.hu

 

III. FEJEZET

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

 1. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

 

 

 

 1. a) írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában,

 

 1. b) elektronikus úton, a Társaság https://zconcept.hu/ internetes weboldalán megvalósított kifejezett magatartásával, jelölőnégyzet kitöltésével, vagy ha az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.

 

A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak.

 

 

 

 

 1. Adatkezelés szerződés teljesítése érdekében

 

 

 

 1. A Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme

 

 

 

 

 1. A Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése

 

 

 

 

 1. Az adatok megismerésére jogosultak köre 

 

 

 1. FEJEZET

AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

 

 1. Tájékoztatáshoz való jog

 

 

 1. a Társaság és képviselőjének megnevezése és elérhetőségei;
 2. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 3. a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, a Társaság vagy harmadik fél jogos érdekeinek megjelölése;
 4. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái;
 5. annak ténye, ha a Társaság harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat

 

 

 1. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 2. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 3. az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelése esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jogról, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 4. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 5. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 6. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

 

 1. Az érintett hozzáférési joga

 

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Társaság közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötte a Társaság, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

 

 

 1. A helyesbítéshez való jog

 

 

 

 1. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelte a Társaság;
 5. a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó uniós vagy magyar jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
 3. a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

 

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. a Társaság adatkezelése jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

 

 1. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 

 

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

 

 1. az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

 

 

 

 1. A tiltakozáshoz való jog

 

 

 

 

 

 

 1. Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga

 

 

 1. az érintett és a Társaság közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 2. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy magyar jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 3. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

 

 

 1. Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga

 

Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.  

Telefon: +36 (1) 391-1400;  

Fax: +36 (1) 391-1410  

weboldal: http://www.naih.hu  

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

 

 1. Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás

 

 

 1. az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét;
 2. az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 3. a Társaság által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

 1. a Társaság megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazta, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 2. a Társaság az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a 11.1. pontban említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján tájékoztatja a Társaság vagy olyan hasonló intézkedést hoz, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

 1. Az érintett kérelme esetén alkalmazandó eljárás

 

 

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérését vagy kérdését az alábbi címre küldheti meg:

 

postai úton a 2094 Nagykovácsi, Kalász utca 16. szám alatti címre

elektronikusan az info@zconcept.hu címre

 

A Társaság a válaszát késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldi meg az érintett által meghatározott címre.

 

 

 

 

 

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Társaságot terheli.

 

 

 

 1. FEJEZET

SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

 

 1. Szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Jogi személy partnerek természetes személy képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségi adatai 

 

 

 

A Társaság jogi személy partnere tartozik felelősséggel azért, hogy a Társasággal létrejött szerződésben általa feltüntetett adatok jelen pont szerint kezeléshez a természetes személy hozzájárulását a szerződés létrejöttét megelőzően beszerezze és azt a Társaság rendelkezésére bocsájtsa.

 

 

 

 

 1. Az ügyfélszolgálat által telefonos hangfelvétel készítése

 

 

 

 1. FEJEZET

A TÁRSASÁG ÁLTAL ÜZEMELTETETT WEBOLDALLAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

 

 1. Felhasználóra vonatkozó adatkezelés a Társaság honlapján – Tájékoztatás sütik (cookie-k) alkalmazásáról

 

 

 

 

 

 1. Regisztráció a Társaság weboldalán

 

 

 1. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kapcsolatfelvétellel vagy ajánlatkéréssel összefüggő adatkezelés weboldalán

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. A Társaság által üzemeltetett webáruházzal összefüggő adatkezelés

 

 

 1. Direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés
  • A Társaság direkt marketing célú adatkezelést nem végez.

 

 1. Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés 

 

 

 

VII. FEJEZET

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

 

 1. Adatbiztonsági intézkedések

 

 

 

 1. a személyes adatok álnevesítése és titkosítása;
 2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítása, integritása, rendelkezésre állása és ellenálló képességének fennállása;
 3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képesség, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárás alkalmazása.

 

 

 

 

 1. Ellátja az általa kezelt adatállományokat számítógépes vírusok elleni állandó védelemmel, (valós idejű vírusvédelmi szoftvert alkalmaz.) 
 2. Gondoskodik az informatikai rendszer hardver eszközeinek fizikai védelméről, beleértve az elemi károk elleni védelmet,
 3. Gondoskodik az informatikai rendszer jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről, mind a szoftver mind a hardver eszközök tekintetében, 
 4. Megteszi mindazokat az intézkedéseket, amelyek az adatállományok helyreállításához szükségesek, rendszeres biztonsági mentést hajt végre, továbbá a biztonsági másolatok elkülönített, biztonságos kezelését végrehajtja.

 

 

 

 

 

 

VIII. FEJEZET

ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

 

 1. Az adatvédelmi incidens fogalma

 

 

 

 1. Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása 

 

 

 

 1. az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
 2. az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
 3. az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,
 4. a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,
 5. az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,
 6. a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

 

 

 

 1. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása 

 

 

 1. az érintett személyes adatok körét,
 2. az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
 3. az adatvédelmi incidens időpontját,
 4. az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
 5. az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,
 6. az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

 

 

 1. FEJEZET

A WEBOLDAL ÉS AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ TARTALMÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA

 

A Társaság kifejezetten fenntartja a jogát az által üzemeltett Weboldal, valamint a jelen Adatkezelési Tájékoztató mindenkori tartalmának korlátozás, értesítés nélküli, egyoldalú megváltoztatására, továbbá bármely szolgáltatás megszűntésére, illetve felfüggesztésére.

 

 

 

Törökbálint, 2018. május 25.